ریاضیا، سایت ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)
+
حل تمام تمرینات کتاب درسی حسابان2 دوازدهم ریاضی
حل مسائل / حل مسائل حسابان2

حل تمام تمرینات کتاب درسی حسابان2 دوازدهم ریاضی

حل مسائل حسابان 2 صفحه 11 ، موضوع : نمودار تبدیل توابع(انتقال،انبساط،افقی،عمودی)،قرینه یابی حل مسائل حسابان 2 صفحه 21 ، موضوع : تابع درجه سوم ،یکنوا(صعودی،نزولی)،اکیدا یکنوا،تقسیم پذیری حل مسائل حسابان 2 صفحه 33 ، موضوع : تابع متناوب؛دوره تناوب توابع
1
حل تمام تمرینات کتاب درسی حسابان1 یازدهم ریاضی
حل مسائل / حل مسائل حسابان 1

حل تمام تمرینات کتاب درسی حسابان1 یازدهم ریاضی

حل مسائل حسابان 1 صفحه 6 ، موضوع : دنباله حسابی و هندسی ، مجموع جملات حل مسائل حسابان 1 صفحه 15 ، موضوع : معادله درجه دوم ،روابط بین ریشه ها ،تشکیل معادله ، حل هندسی حل مسائل حسابان 1 صفحه 22 ، موضوع : معادلات گویا و گنک حل مسائل حسابان 1 صفحه 28 ، موضوع :
بالا