ریاضیا، سایت ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)
» » » آموزش ریاضی 2 یازدهم تجربی
+
فیلمهای آموزشی ریاضی 2 یازدهم تجربی
آموزش / آموزش دروس ریاضی یازدهم / آموزش ریاضی 2 یازدهم تجربی

فیلمهای آموزشی ریاضی 2 یازدهم تجربی

آموزش مفهوم حد یک تابع در یک نقطه یافتن حد تابع به کمک نمودار تعریف همسایگی چپ و راست و محذوف - تعریف حد یافتن حد تابع به کمک ضابطه ، قضایای حد وجود حد و حد صفر صفرام پیوستگی در نقطه پیوستگی بر بازه یادآوری احتمال و احتمال شرطی آمار و شاخصهای آماری
بالا