ریاضیا، سایت ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)
» » آموزش دروس ریاضی یازدهم
+
فیلمهای آموزشی حسابان 1 یازدهم ریاضی
آموزش / آموزش دروس ریاضی یازدهم

فیلمهای آموزشی حسابان 1 یازدهم ریاضی

حل تستی از لگاریتم حل معادله نمائی حل معادله کسری مثلثات،نسبتهای مجموع و تفاضل دو زاویه مفهوم حد یافتن حد تابع به کمک نمودار حد ،همسایگی چپ و راست و همسایگی محذوف یافتن حد به کمک ضابطه،قواعد حد بررسی وجود حد و یافتن حد صفر صفرام یافتن حد صفر صفر ام رادیکالی
+
فیلمهای آموزشی ریاضی 2 یازدهم تجربی
آموزش / آموزش دروس ریاضی یازدهم / آموزش ریاضی 2 یازدهم تجربی

فیلمهای آموزشی ریاضی 2 یازدهم تجربی

آموزش مفهوم حد یک تابع در یک نقطه یافتن حد تابع به کمک نمودار تعریف همسایگی چپ و راست و محذوف - تعریف حد یافتن حد تابع به کمک ضابطه ، قضایای حد وجود حد و حد صفر صفرام پیوستگی در نقطه پیوستگی بر بازه یادآوری احتمال و احتمال شرطی آمار و شاخصهای آماری
بالا