ریاضیا، سایت ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)
» » آموزش دروس ریاضی دهم
+
فیلمهای آموزشی ریاضی 1 دهم ریاضی/تجربی
آموزش / آموزش دروس ریاضی دهم

فیلمهای آموزشی ریاضی 1 دهم ریاضی/تجربی

حل نامعادله تعیین علامت عبارت درجه دوم همواره مثبت یا منفی بودن عبارت درجه دوم حل نامعادله قسمت دوم حل نامعادله قدر مطلقی حل دستگاه نامعادلات تابع ،نمودار پیکانی و زوج مرتب تابع ،تشخیص نمودار پیکانی،زوج ومرتب و دامنه و برد انواع توابع و رسم توابع چند ضابطه
بالا